TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ Nimi (y-tunnus)

M. Jordan Oy (2654393-5)

Osoite

Ristipellontie 13, 00390 Helsinki

Muut yhteystiedot

puh. 050 527 3131, asiakaspalvelu@gowash.fi

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi

Markus Jordan

Osoite

Ristipellontie 13, 00390 Helsinki

Muut yhteystiedot

puh. 050 527 3131

 

3. REKISTERIN NIMI

M. Jordan Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään palvelusuhteen hoitamiseksi, luottosuhteen perustamiseksi, toiminnan kehittämiseksi, tarvittaessa oikeudellisten erimielisyyksien selvittämiseksi ja saatavan perimiseksi.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietoihin kuuluvat sopimukset, jotka sisältävät sopimukseen liittyvän ajoneuvon rekisterinumeron, asiakkuuden tyypin, sopimustyypin, käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sopimuksen alkamispäivän. Lisäksi tietoihin kuuluu asiakkaan tarpeellisia henkilötietoja laskutusta ja luottosuhteen perustamista varten (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, sähköpostiosoite/puhelinnumero). Tietoja säilytetään niin pitkään kun palvelusuhde on voimassa ja enintään viisi (5) vuotta sen jälkeen. Poikkeuksellisesti tietoja voidaan säilyttää pidempäänkin saatavien perimiseksi tai oikeudellisten erimielisyyksien selvittämiseksi. Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolaissa säädettyjen säilytysaikojen verran.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sopimusta tehtäessä tai asiakkaan itsensä syöttämänä sähköisesti.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen tarkistamiseksi tai täydentämiseksi tietoja voidaan ottaa Trafin ajoneuvorekisteristä.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET A. MANUAALINEN AINEISTO

Paperisia sopimuksia säilytetään lukitussa tilassa.

 

B. ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Rekisteri sijaitsee SSL-suojatulla palvelimella ja yhteydet ovat SSL-suojatut. Tietojärjestelmä on GDPR:n vaatimusten mukaisesti salainen.

 

10. OIKEUS SAADA PÄÄSYT TIETOIHIN

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada muita, tietosuoja-asetuksen 15 artiklasta tarkemmin ilmeneviä tietoja.

 

11. OIKEUS OIKAISTA TIETOJA

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Rekisteröidyn tulee esittää pyyntö joko sähköpostitse tai puhelimitse nettisivuilta (www.gowash.fi) löytyvien ajantasaisten yhteystietojen mukaisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan pyynnön vastaanottamisen yhteydessä.

 

12. OIKEUS POISTAA TIEDOT

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ja pyynnöstä poistamme rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mainituista perusteista täyttyy. Perusteita ovat; a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, c) rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla, d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai f) henkilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos emme voi tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa poistaa tietoa edellä olevien kriteerien täyttymisestä huolimatta, ilmoitamme ja perustelemme päätöksemme viipymättä. Käytännössä kyseessä on tällöin tieto, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

13. OIKEUS RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä. Tällaisia tilanteita ovat

a)

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

b)

käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

c)

rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

d)

rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

 

14. OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin pitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät. Mahdollisista rajoituksista ilmoitamme perusteluineen.

 

15. OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietosuoja- asetuksen 21 artiklan mukaisesti.